செவ்வாய், 18 நவம்பர், 2014

அன்புள்ள குட்டிமாவுக்கு

அன்புள்ள குட்டிமாவுக்கு
ஆயிரம் முத்தங்களோடு அன்பிற்குரியவன் எழுதுவது

ஓர் எதிர்பார நேரத்தில்
உன் கன்னத்தில் பதித்த
முதல் முத்ததில் தொடங்கியது
என் காதல்...

பிழையின்றி எழுதிடச் சில விதிகளும் விளக்கங்களும் - சா அங்கயற்கண்ணி

கல்லூரியில் கலை மற்றும் அறிவியல் மாணாக்கர்கட்கு பொதுத்தமிழ் பாடமாக உள்ளது. அவர்கள் இலக்கணத் தமிழை நன்கு அறிந்து கொள்ளவும், மொழிப்பயிற்சி பெறவும் சில அடிப்படை விதிகளை அறிதல் நலம்.

வல்லின மெய்கள் அல்லது ஒற்றெழுத்துக்கள் மிகுமிடங்கள், மிகா இடங்களை அறிந்து கொள்வதால் பிழையின்றித் தமிழை எழுதிட இயலும்.

எளிமையான சில இலக்கண விதிகளை விளக்கிக் கூறுவதால் அவர்கட்கு மொழிப்பயிற்சி இலகுவாகலாம்.

கல்லி கேள்வியா? கல்விக் கேள்வியா?
பத்து பதினைந்தா? பத்துப் பதினைந்தா?
பாடா பெண்ணா? பாடாப் பெண்ணா?
எழுத தெரியுமா? எழுதத் தெரியுமா?

வெள்ளி, 14 நவம்பர், 2014

உவமையால் விளக்கப்படும் பொருள்

·         உவமையால் விளக்கப்படும் பொருள்:
·         கறையான் புற்றெடுக்கக் கருநாகம் குடி புகுந்தது போல் = அத்துமீறல்
·         அச்சில் வார்த்தாற் போல் = ஒரே சீராக
·         அவளை நினைத்து உரலை இடித்தாற் போல் = கவனம்
·         அரை கிணறு தாண்டியவன் போல் = ஆபத்து
·         இடி விழுந்த மரம் போல் = வேதனை
·         உமையும், சிவனும் போல் = நெருக்கம், நட்பு
·         ஊமை கண்ட கனவு போல் = தவிப்பு, கூற இயலாமை
·         எட்டாப்பழம் புளித்தது போல் = ஏமாற்றம்

புதன், 12 நவம்பர், 2014

இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை

இரண்டாம் வேற்றுமை என்பது பெயரின் எழுவாய்ப் பொருளைச் செயப்படுபொருளாக வேறுபடுத்தும் வேற்றுமை ஆகும். இது செயப்படுப்பொருள் வேற்றுமை என்றும் வழங்கப்படும். இரண்டாம் வேற்றுமையின் உருபு 'ஆகும்.
இரண்டாம் வேற்றுமை உணர்த்தும் பொருள்கள்
இரண்டா லதனுரு பையே அதன்பொருள்
ஆக்க லழித்த லடைதல் நீத்தல் ஒத்தலுடைமை யாதி யாகும்.

இரண்டாம் வேற்றுமை உருபான '' என்ற உருபை ஏற்றதும் (எழுவாய்) பெயர்ச்சொல்லானது கீழ்க்கண்ட பொருள்களை உணர்த்தும்.
 • ஆக்கப்படுபொருள் ( ஒன்றை உருவாக்குதல்)
 • அழிக்கப்படு பொருள் ( ஒன்றை இல்லாமல் செய்தல்)
 • அடையப்படு பொருள் ( ஒன்றை அடைதல்)
 • நீக்கப்படு பொருள் (ஒன்றை விட்டு நீங்(க்)குதல்)
 • ஒத்தல் பொருள். (ஒன்றை மற்றொன்றுடன் ஒப்புமைப் படுத்தல்)
 • உடைமைப் பொருள்.( உடைமை பெற்றிருத்தல்)
 • ஆகியனவும் பிறவுமாகும்.

சான்று:
 • குடத்தை வனைந்தான் - ஆக்கப்படுபொருள்.
 • கோட்டையை இடித்தான் - அழிக்கப்படு பொருள்.
 • ஊரை அடைந்தான் - அடையப்படு பொருள்
 • வீட்டை விட்டான் - நீக்கப்படு பொருள்
 • புலியைப் போன்றான் - ஒத்தல் பொருள்
 • பொன்னை உடையான் - உடைமைப் பொருள்.

பண்புத்தொகை

பண்புத்தொகை என்பது பண்புப்பெயரைச் சேர்ந்து (தொகுத்து) வரும் பெயர்ச்சொல்ஒரு பண்பைக் குறிப்பது பண்புப்பெயர். எடுத்துக்காட்டாக,
 • நிறத்தைக் குறிக்கும் பண்புப்பெயர்ச் சொற்கள் - செம்மை, பசுமை, வெண்மை.
 • வடிவத்தைக் குறிக்குஞ் சொற்கள் - வட்டம், சதுரம்.
 • சுவையைக் குறிக்குஞ் சொற்கள் - இனிமை, கசப்பு
 • குணத்தைக் குறிக்குஞ் சொற்கள் - நன்மை, தீமை
 • எண்ணிக்கையைக் குறிக்குஞ் சொற்கள் - ஒன்று, இரண்டு, பத்து என்று பல்வேறு வகையான பண்புப்பெயருடன் சேர்ந்து வரும் பெயர்ச்சொல் பண்புத்தொகை எனப்படும்.
எடுத்துக்காட்டுக்கள் (முறையே):
 • வெண்கரடி = வெண்மைகரடி
 • வட்டக்கோடு = வட்டமான கோடு
 • புளிச்சோறு = புளிக்கும் சோறு
 • பெருங்கடல் = பெருமை (பெரிய) + கடல்
 • மூவேந்தர் = மூன்று + வேந்தர்
--------------------------------------------------------------------
 • நீளமுடி, நன்செய், புன்செய்
 • தொல்லுலகு
 • அருந்தவர், நல்வினை
 • பல்லுயிர், நல்வினை, தீவினை, பேரின்பம்
 • வம்மை

சனி, 8 நவம்பர், 2014

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் - சான்றோர்

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் - சான்றோர்
திருவள்ளுவர்
நாயனார்
தேவர்(நச்சினார்க்கினியர்)
முதற்பாவலர்
தெய்வப்புலவர்(இளம்பூரனார்)
நான்முகன்
மாதானுபாங்கி
செந்நாப்போதார்
பெருநாவலர்
பொய்யில் புலவன்(மணிமேகலை காப்பியம்)
சீத்தலைச் சாத்தனார்
தண்டமிழ் ஆசான்
சாத்தன் நன்னூற்புலவன்
திருத்தக்கதேவர்
திருத்தகு முனிவர்
திருத்தகு மகாமுனிவர்
தேவர்
நச்சினார்கினியர்
உச்சிமேற்கொள் புலவர் நச்சினார்கினியர்
தமிழ்மல்லி நாதசூரி
செயங்கொண்டார்
கவிச்சக்ரவர்த்தி
ஒட்டக்கூத்தர்
கவிராட்சசன்
கவிச்சக்ரவர்த்தி
காளக்கவி
சர்வஞ்சக் கவி
கௌடப் புலவர்
கம்பர்
கவிச்சக்ரவர்த்தி
கவிப் பேரரசர்
காளமேகப்புலவர்
வசை பாட காளமேகம்
வசைகவி
ஆசுகவி